pedagogisch beleidsplan


Pedagogisch werkplan van Gastouderopvangnana
 
Inhoudsopgave
 
1. Welkom
2. Emotionele Veiligheid
3. Persoonlijke Competentie
4. Sociale Competentie
5. Waarden en Normen
6. Spelen en speelgoed
7. Eten en drinken
8. Slapen
9. Verzorging en Hygiëne
10. Ziek
11. Calamiteiten
12. Dagindeling
13. Overdracht
14. Huisregels
15. Straffen en belonen
16. Eisen waar de gastouder aan moet voldoen
17. Klachten
18. Contact


hoofdstuk 1.
 
Welkom
 
Welkom bij Gastouderopvangnana. Ik ben bianca coolen en 50 jaar.
Ik ben getrouwd en heb 6 kinderen in de leeftijd van 15 ,18,20,23,26,28,de oudste 5 zijn het huis al uit.
In mijn gezellige warme huis, met afgesloten achtertuin.
Ik ben een gediplomeerd gastouder en sta in geschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Kinderen zijn mijn passie en om van mijn passie mijn werk te maken is het einde.
Ik ben zelf erg creatief. In mijn vrije tijd ben ik meestal nog met mijn opvang bezig en met mijn eigen kinderen.

de volgende hoofstukken zijn de 4 pedagogische doelen

1. Heeft het kind het vandaag naar zijn/haar zin?  emotionele veiligheid
2. Heeft het kind vandaag iets geleerd wat betekenisvol voor hem/haar is? persoonlijke competentie
3. Heeft het kind vandaag met iemand gespeeld of bewust contact gezocht?  sociale competentie
4. heeft het kind vandaag geleerd om sociaal op respectvolle wijzen met anderen om te gaan? normen en waarden

Hoofdstuk 2
 
Emotionele Veiligheid
 
Emotionele veiligheid is een belangrijk punt binnen Gastouderopvangnana.
Als een kind zich niet veilig voelt binnen de opvang zal dat stagneren in de opvoeding.
Emotionele veiligheid is iets waar we meteen aan beginnen zodra het kind binnen komt. Een vast gezicht binnen de opvang is een veilig gevoel. Ook de speelomgeving is een plek die belangrijk is om je veilig in te voelen. Als veiligheid hebben de kindjes allemaal een vast slaapplaats, waardoor ze precies weten in welk bedje ze slapen.

 
Hoofdstuk 3
 
Persoonlijke Competentie
 
De persoonlijke competentie is een punt waar ik veel gebruik maak
Een kind moet uitgroeien tot een volwassenen die zelfvertrouwen heeft, zelfredzaam is en flexibel kan omgaan met verschillende situaties. Om dit te bewerkstelligen is het goed om kinderen te stimuleren in de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Het aanbieden van een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod ondersteunt dit . Kinderen hebben  een eigen manier van leren en ontdekken. In een rijke leeromgeving krijgt ieder kind de kans om zijn persoonlijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
Voorbeelden van persoonlijke competenties zijn: zelf een broodje smeren, zelfstandig aan- en uitkleden en speelgoed op oog en grijphoogte.
 
Hoofdstuk 4
 
 
Sociale Competentie
 
Samen met de kinderen leer ik ze om met elkaar te spelen. Ook leren we hoe met de emoties van andere moeten omgaan en hoe we elkaar helpen. Alleen iets doen is ook van belang en we leren de kinderen dat soms alleen zijn helemaal niet zo erg is. Ook een religie of een mening van een kind zullen we respecteren.

Bij de sociale competenties gaat het om het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het kunnen verwoorden van gevoelens, gedachten en situaties, het helpen van anderen, het samenwerken met andere kinderen en volwassene, het oplossen van conflicten (of voorkomen). Het beheersen van een breed scala aan sociale vaardigheden is essentieel in het verdere leven.
In de praktijk kan dit betekenen dat een ouder kindje helpt bij het uittrekken van de schoenen van een jonger kind. Het samen opruimen en het principe van samen spelen en delen oefenen. Hierbij is het goed om als professional ondersteuning te bieden, maar zeker ook ruimte bieden om kinderen zelfstandig tot iets te laten komen. Dit kan gaan om het oplossen van en conflict, maar ook het hulp durven vragen.


 
Hoofdstuk 5
 
Waarden en Normen
 
Iedereen heeft zijn eigen waarden en normen dit is iets wat we respecteren in onze cultuur. We zullen nooit iemand beoordelen op zijn waarden en normen.
Eigen mening en opvoeding van het gezin is erg belangrijk voor de opvoeding voor het kind. We zullen dus veel luisteren naar de wensen en eisen van de ouders en die opvolgen. Dit geeft veel rust en veiligheid voor het kind.
Door alledaagse situaties leert het kind omgaan met normen en waarden. Bij gastouderopvangnana probeer ik normen en waarden over te brengen door aan te geven wat wel en niet mag en daarbij duidelijk uitleg te geven. Natuurlijk rekening houdend met het niveau van het kind. Bij gastouderopvangnana luisteren we naar elkaar, we schreeuwen en schelden niet tegen elkaar. Bij gastouderopvangnana willen we eerlijk zijn. Bij gastouderopvangnana leren we de woordjes dankjewel, alsjeblieft en leren we gedag zeggen. Bij gastouderopvangnana sluiten we vriendschappen door samen te spelen, om na een ruzie ook weer te leren het goed te maken en het leren delen
 
Hoofdstuk 6
 
Spelen en speelgoed.
 
De kinderen spelen in de woonkamer/speelruimte of in de tuin met het materiaal dat word aangeboden. Ik werk met de visie van curosity aproch. 
Dat wil ruim zeggen zonder speelgoed maar met veel natuurlijke en authentiek materiaal. Voor elke leeftijd zal er voldoende uitdagend speelmateriaal aanwezig zijn.

 
Hoofdstuk 7
 
Eten en Drinken
 
Ze eten en drinken allemaal gezamenlijk aan tafel. Kinderen zitten allemaal in een kinderstoel of op de lange bank.
Ik geef de kinderen allemaal een eigen bakje met fruit en deze word netjes opgegeten. Als kinderen iets echt niet lusten krijgen ze ander fruit aangeboden. Ook allergieën worden meegenomen in klaarmaken van het eten.
Alle kinderen krijgen een eigen beker of een van thuis met water of diksap of ranje.of thee, deze beker is de hele dag van het kind en zal tussendoor worden omgespoeld.
De lunch is net als het fruit bij Gastouderopvangnana bij de prijs inbegrepen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen allemaal de zelfde boterhammen eten en kunnen kiezen uit het broodbeleg (hierbij word ook geluisterd naar de dieet of religie wensen).
Daarna krijgen alle kinderen een bekertje melk ( bij allergie of verkoudheid geen melk maar waterof thee ). 
In de namiddag krijgen de kinderen na het drinken een soepstengel,rijstwafel ,rozijntjes of fruit.
Voor baby’s geldt dat ouders zelf een fles meegeven en voeding, fruit krijgen ze op de opvang vanaf dat het niet meer gepureerd hoeft te worden.

 
Hoofdstuk 8
 
Slapen
 
De kinderen slapen bij mij in een slaapzak of onder een dekentje,net wat de kindjes thuis gewend zijn.
Verder heeft elk kindje zijn eigen plekje. Ik luister naar de slaap wensen van de ouders maar kijk vooral naar het kind. Er zijn 7 vaste ledikanten en 2 mini campingbedjes aanwezig.
Bij buikslapen word er een toestemmingsformulier getekend door de vraagouder.
Elk kindje slaapt elke keer op een vast kamertje met eigen dekentje,dit zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen.

Hoofdstuk 9
 
Verzorging en Hygiëne
 
De verzorging van de kinderen gebeurd altijd beneden in de woonkamer. Het kind zal bij verschoning nooit alleen gelaten worden.
Hygiëne is iets wat ik de kleintjes ook meteen wil meegeven. Zoals na het plassen handen wassen. Na het buitenspelen handen en gezichtjes wassen. Ook na het eten en drinken maken we zelf ons gezicht en handjes schoon en zal ik daarbij helpen.
Het verschoon gedeelte word na elk gebruik gereinigd . Bij gebruik van een washandje, word na elk kind een ander washandje gepakt. Zindelijk worden beloon ik  met veel aandacht te geven aan het kindje.Hoofdstuk 10
 
Ziek
 
Als een kind ziek is, word de temperatuur gemeten en genoteerd in het dagboekje van het kind.
Bij een temperatuur van 38,5 of hoger gaat het kindje niet meer in bed bij de opvang.en word er overlegt met de vraagouder.
Bij medicijn gebruik wat bij apotheek of drogist gehaald word, word door de vraag ouder een toestemmingsformulier getekend. Hierin word vermeld welk medicijn het is en wat de dosering en wanneer het gegeven moet worden. Zonder toestemmingsformulier word het niet gegeven.
Verder melding van ziekte kind of gastouder is vermeld in het contract.

 
Hoofdstuk 11
 
Calamiteiten
 
Bij Calamiteiten gaat het vluchtplan in werking. Dit vluchtplan is goed gekeurd door het gastouderburo. In dit vluchtplan staat vermeld waar ik naar toe ga met de kinderen zodat de ouders ten alle tijden weten waar de kinderen zijn bij calamiteiten[supermarkt coop]. Ook worden de ouders en het gastouderbureau zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
vluchtplan word in okt toegevoegd op de website

Ook heeft gastouderopvang meerdere achterwachten die bij nood binnen 10 min bij de opvang is en alles over zal nemen en als nodig is de ouders bellen om te vragen hun kindje op te halen.
Daarom hangt er ook een aanwezigheidsbord in de gang zodat zij bij binnenkomst meteen kan zien wie er bij de opvang is en op de achterkant van de fotos staan alle gegevens van het kindje. 
Hoofdstuk 12
 
Dagindeling
 
Op maandag tot en met vrijdag  is gastouderopvang geopend van 7:30– 1830
Op nationale feestdagen is de opvang gesloten, in de zomer is de opvang ongeveer drie weken gesloten,
Dagindeling
Ik heb een vaste dagindeling wat de kinderen veel veiligheid geeft en ik  kijk ook naar de behoefte van het kind.

Bij slecht weer mogen de kinderen tv kijken tussen 10 en 1030 uur.
In de ochtend fruit eten en tussen 1130 en 1230 is er middageten.
Rond 1500 uur eten we rozijntjes of rijstwafel en drinken we gezamelijk

Dit is een globale indeling van de dag, als ouders andere slaaptijden willen zal het aangepast worden aan hun wensen. Eetmomenten voor kinderen die 1 keer slapen of wakker blijven zijn tijden die niet veranderen. Rust en regelmaat is erg belangrijk voor ze.
 
Hoofdstuk 13
 
Overdracht
 
Overdracht gebeurd dagelijks mondeling en via een dagboekje en via de app.. Dagboekje word dagelijks geschreven voor kinderen tot 1 jaar .


Hoofdstuk 14

huisregels
Hoofdstuk 15
 
Straffen en belonen
 
Ik probeer zo min mogelijk te straffen.Zal altijd op de eerste plaats de positieve gedrag belonen in plaats van het negatieve gedrag te reageren.
 
Belonen word heel veel gedaan, zodat eigenwaarde goed is. Bij zindelijk worden word er beloont met extra aandacht.


 Hoofdstuk 16
 
Eisen waar de gastouder aan moet voldoen
 
  Ik voldoe alle eisen die gesteld worden aan het gastouderschap.
* Alle benodigde diploma’s zijn in huis en kunnen getoond worden bij vraag
* Jaarlijks worden er risico inventarisaties gedaan door gastouderbureau’s en deze zijn op de opvang aanwezig.
* EHBO aan kinderen word elk jaar herhaald.
* VOG van alle inwonende personen van 18 jaar en ouder zijn aanwezig
* Certificaten van de Meldcode kindermishandeling en VVE zijn ook aanwezig en kunnen bekeken worden.
* Voertaal is Nederlands
* Achterwacht is dagelijks aanwezig met VOG (verklaring omtrent gedrag)
* Maximaal groepsgrootte is 5 kinderen
* Er word zorgvuldig omgegaan met privégegevens
* gastouderopvangnana werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en van haar zelf
* En hanteert het stappenplan kindermishandeling van het gastouderbureau


 
Hoofdstuk 17
 
Klachten
 
Voor klachten kunt altijd melden bij de gastouder. Zijn er klachten waar de vraagouder en gastouder niet uit komen, kan de ouder contact opnemen met het gastouderbureau.
Ook kan de vraagouder klacht indienen bij de geschillencommissie.


 
Hoofdstuk 18


*Visie op de ontwikkeling van kinderen.

*Sociale emotionele ontwikkeling

*Creativiteitsontwikkeling

*Taalontwikkeling

*Ontwikkeling van de zintuigen

*Cognitieve ontwikkeling

*Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen
 

 
 
 
Contact gegevens.
 
Gastouderopvangnana

van goyenstraat 30
6921lg duiven
Contactpersoon: Bianca coolen
Telefoonnummer: 0316841686
Website: www.gastouderopvangnana
E-mailadres: biancasver@gmail.com
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalennummer:122846341 
KvKnummer: 51200139

.
Share our website